Politika privatnosti i Opšti uslovi korišćenja usluge mts Disk


Ovom Politikom privatnosti i Opštim uslovima korišćenja usluge mts Disk (u daljem tekstu: Politika privatnosti) utvrđuju se odnosi Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. (u daljem tekstu: Telekom Srbija) i korisnika u vezi sa korišćenjem usluge mts Disk Telekoma Srbija.

mts Disk je usluga iznajmljivanja prostora korisnicima na infrastrukturi Telekoma Srbija (u daljem tekstu: Usluga) radi smeštaja dokumenata različitih formata, uključujući slike, muzičke i video zapise. Usluga će korisnicima će biti dostupna preko portala, kao i preko mobilne aplikacije. Usluga je namenjena privatnim korisnicima (u daljem tekstu : Korisnik).

Aktiviranjem Usluge, Korisnik potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima korišćenja Usluge, kao i da prihvata njihovu primenu na odnos Korisnika i Telekoma Srbija povodom korišćenja Usluge.

Prilikom korišćenja Usluge Korisnik je u obavezi da istu ne koristi na način koji je suprotan pozitivnopravnim propisima, međunarodnom pravu, i/ili na način kojim se uznemiravaju drugi korisnici, neovlašćeno pristupa tuđim informacijama i resursima, uključujući, ali ne samo:

  • ponašanje kojim se ugrožavaju ili krše nečija lična prava,
  • ponašanje kojim se vrši povreda dobrih poslovnih običaja,
  • distribuciju virusa ili drugih programa sa infektivnim ili destruktivnim osobinama.

Prilikom korišćenja Usluge Korisnik je u obavezi da poštuje pozitivnopravne propise i međunarodno pravo u pogledu zaštite autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine, kao i da, u slučaju povrede navedenih obaveza, preuzme celokupnu odgovornost u vezi sa tim.

Korisnik preuzima celokupnu odgovornost u vezi sa sadržajem koji se, u okviru Usluge, smešta na infrastrukturi Telekoma Srbija. Telekom Srbija ne preuzima odgovornost za sadržaj Korisnika koji se otprema, skladišti ili deli kroz Uslugu.

Telekom Srbija nije odgovoran za štetu koju nedozvoljenim ponašanjem Korisnik učini trećim licima.

Mogućnost pristupa sadržaju Korisnika smeštenog na infrastrukturi Telekoma Srbija utvrđuje isključivo Korisnik. Telekom Srbija nema pravo pristupa sadržaju, osim uz prethodnu saglasnost Korisnika.

Korisnik je upoznat da, u slučaju deljenja (share) sadržaja sa drugim korisnicima, drugi korisnici mogu da koriste, čuvaju, snimaju, reprodukuju, emituju, prenose i prikazuju sadržaj Korisnika bez bilo kakve obaveze prema Korisniku. 

Telekom Srbija može Korisniku privremeno ili trajno onemogućiti pristup Usluzi, u bilo koje vreme u slučaju bilo kakve nedopuštene, prevarne ili zlonamerne radnje ili zloupotrebe koja može naneti štetu Korisniku, Telekomu Srbija i/ili trećim licima.

Telekom Srbija Uslugu pruža u skladu sa cenovnikom. Telekom Srbija zadržava pravo izmene cenovnika Usluge, uz blagovremeno obaveštavanje korisnika u skladu sa važećim propisima. U slučaju neizmirenih potraživanja za Uslugu, Korisniku će prvo biti onemogućen smeštaj novih dokumenta u prostor Korisnika na serveru, a 30 dana posle toga ako potraživanja i dalje ne budu izmirena prostor Korisnika će biti trajno obrisan.

Politika privatnosti stupaju na snagu danom objavljivanja na internet portalu Telekoma Srbija.